Samorząd

OPIS SPRAWY - ZADANIA

Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje wystawiona decyzja

KOGO DOTYCZY

Wnioskodawca

WYMAGANE DOKUMENTY

Pisemny wniosek (w zależności od rodzaju ulgi):

  • o umorzenie zaległości podatkowej,
  • o odroczenie terminu płatności,
  • o rozłożenie na raty,

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Wnioski do pobrania w Referacie Finansów i Gospodarki Gminnej

OPŁATY

Brak opłat

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Nadzór sprawuje: Mirosława Zbrzeźniak – Skarbnik Gminy

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat – I piętro, pok 107,
tel. 86 277 50 03

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2016 poz. 1827)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w Referacie Finansów i Gospodarki Gminnej prowadzącym sprawę. Jeżeli wniosek nie zostanie załatwiony we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu wyznaczając nowy termin (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).