Pomoc społeczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start” ustanowiono rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia ,,dobry start” w wysokości 300 zł.

  • Świadczenie "Dobry start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dzieciom lub osobom uczącym się do ukończenia 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia).
  • Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie są brane pod uwagę dochody rodziny.
  • Wniosek o świadczenie może złożyć jeden z rodziców, opiekun faktyczny, opiekun prawny dziecka, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.
  • Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane i wydawane od dnia 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018 r., w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (Emp@tia, bankowość elektroniczna) - od dnia 1 lipca 2018 roku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
  • Przyznanie świadczenia ,,Dobry start” nie wymaga wydania decyzji - będzie ona wydana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub w sprawach nienależnie pobranego świadczenia.
  • W przypadku wniosków złożonych w lipcu 2018r. i sierpniu 2018r., rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września 2018r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach tutejszy ośrodek ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
  • Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce.

Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach.