OPIS SPRAWY - ZADANIA

Postępowanie administracyjne wszczynane jest na wniosek danego inwestora (przedsiębiorcy)

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wójt Gminy Boguty-Pianki wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji danego przedsięwzięcia.

KOGO DOTYCZY

Osoby lub podmioty które ubiegają się o załatwienie sprawy (przedsiębiorcy)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  1. Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), /w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej/
  2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy, oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej/
  3. wypis z rejestru gruntów dot. działki pod inwestycję oraz działek na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  4. Raport oddziaływania na środowisko (w przypadku jeśli organy opiniodawcze stwierdzą konieczność opracowania lub jeśli wynika to bezpośrednio z przepisów prawa) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej/

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania w pok. nr 104, I piętro.
Wniosek wersja papierowa
karta informacyjna przedsięwzięcia-wzór

OPŁATY

205 zł za wydanie decyzji
17 zł za pełnomocnictwo( jeśli dotyczy)

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy, Ochrony Środowiska i Spraw Sanitarnych.
tel.(86) 2775030 wew.109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Osobiście: Sekretariat- I piętro, pokój 107,I piętro pokój 104.
Pocztą: Urząd Gminy w Bogutach-Piankach, 07-325 Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45. Tylko listem poleconym.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek -piątek: 7:30 – 15:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin wydania decyzji (zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń zm.) – w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy.

Zgodnie z art. 35 § 5 w/w ustawy, do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów uzyskania opinii i uzgodnień organów współdziałających.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.2081).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń.zm).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa”Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, za pośrednictwem Wójta Gminy Boguty-Pianki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm).

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Boguty-Pianki.