Chroń pszczoły i inne owady zapylające! 
 
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
 
Mając na uwadze rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.
Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:
 
▶️stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń
▶️stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie
▶️używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu
▶️nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu, czyli nie wykonywać zabiegu przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s
▶️zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych,
▶️nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty
▶️wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających
▶️stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin
▶️stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.
 
Upadki pszczół z terenu woj. mazowieckiego, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dane kontaktowe zamieszczone są pod adresem: http://piorin.gov.pl/mz-struktura/mz-ot/
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit. b ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, wymogi związane ze stosowaniem środka ochrony roślin mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację. Etykiety środków zawierają stosowne zapisy w tym zakresie.
Przykładowe materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających dostępne są pod adresami:

Informujemy o obowiązku aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:

  • narodzin dziecka
  • śmierci domownika/użytkownika
  • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 18 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Boguty-Pianki.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania uwag i propozycji, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:

a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach;

b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki;

c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej https://boguty-pianki.bipgmina.pl/ oraz informacji na stronie internetowej https://www.boguty-pianki.pl/;

Składanie uwag i propozycji do projektu statutu w terminie od 18 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. odbywa się:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej https://www.boguty-pianki.pl/ oraz https://boguty-pianki.bipgmina.pl/ na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Sekretariacie Urzędu Gminy Boguty-Pianki (pokój nr 107), w godzinach pracy urzędu lub nadesłanie formularza konsultacji pocztą na adres: Urząd Gminy Boguty-Pianki, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki (liczy się data dostarczenia przesyłki do Urzędu Gminy).

Więcej informacji na stronie https://boguty-pianki.bipgmina.pl/