Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 20018 poz. 2220) świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
 • świadczenie rodzicielskie.

Ze względu na kwestie dotyczące uzależnienia przyznania prawa do świadczenia od spełniania kryterium dochodowego wyróżniamy świadczenia uzależnione od dochodu:

 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,

  oraz świadczenia niezależne od dochodu:
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • świadczenie rodzicielskie.

Warunkiem przyznania prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu jest spełnienie kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Program „za życiem” W związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł.

 • Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
 • Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek ww. osób.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu potwierdza się to stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawioną przez położną.

Wnioski składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej tj. dla mieszkańców Gminy Boguty-Pianki - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach. Prawo do świadczeń rodzinnych jest ustalane na okres 1 roku – od 1 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach.
Więcej informacji oraz wnioski do pobrania na stronie: www.mpips.gov.pl
Wnioski można również składać w formie elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną.