Oświata

OPIS SPRAWY - ZADANIA

Świadczenia pomocy materialnej: stypendium szkolne, zasiłek szkolny

KOGO DOTYCZY

Zgodnie z art. 90 b, 90 d ustawy o systemie oświaty uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 90 e Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski o stypendia szkolne należy składać wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz .U .z 2017 , poz. 1769)

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać wraz załącznikami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego.

Formularze w postaci papierowej są do pobrania w pok. nr 10.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek

Oświadczenie

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

OPŁATY

Brak opłat

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Barbara Walicka
podinspektor ds. ewidencji ludności, spraw obywatelskich, spraw obronnych, edukacji, kultury i sportu

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Osobiście:
pokój nr 10

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o stypendium szkolne należy składać:

  • uczniowie – do 15 września każdego roku
  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października każdego roku

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 90 b, art. 90 d, art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r, poz. 2198 )

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Boguty-Pianki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

Decyzje zostaną przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.