Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.). Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc, społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

 • Świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

 • Świadczenia niepieniężne:
  • praca socjalna,
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze,pobyt w domu pomocy,program „Posiłek w szkole i w domu.”

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które nie przekraczają kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • dla osoby samotnej - 701,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 528,00 zł.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2018 r.

WAŻNE:

 • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka - jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
 • Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.