Dnia 20.06.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach odbyło się spotkanie seniorów uczestniczących w projekcje „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka- 60+. Model wsparcia lokalnego” z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z Ostrowi Mazowieckiej. Na spotkaniu poruszone zostały tematy doradztwa emerytalnego: korzystnego wieku przejścia na emeryturę oraz kontynuowania pracy po uzyskaniu wieku emerytalnego. Dodatkowo zostały omówione aspekty ubezpieczenia rolników przed wypadkami, formy zgłaszania wypadków w pracy na gospodarstwie rolnym. Przedstawiciele KRUS opowiedzieli zebranym seniorom o możliwości skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych organizowanych przez KRUS oraz o innych zmianach i regulacjach prawnych dotyczących ubezpieczenia rolników. W końcowej części spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali broszury oraz ulotki informacyjne dotyczące poruszanych na spotkaniu tematów. Burzliwa dyskusja i wiele pytań do prowadzących potwierdzają duże zainteresowanie seniorów z Gminy Boguty-Pianki tematami doradztwa emerytalnego.

 

znaki strona www

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że od dnia 1 lipca 2022 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Pobyt w Centrum jest bezpłatny.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:
– umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb i możliwości,

– poprawę jakości życia w środowisku lokalnym,

– włączenie do życia w społeczności lokalnej,

– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku
i stanu zdrowia,

– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych,

– usługi opiekuńcze w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

Do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zarębach Kościelnych planuje przyjęcie 24 osób tj.:

– 6 osób na pobyt całodobowy (przez 7 dni w tygodniu),

– 18 osób na pobyt dzienny. Pobyt dzienny będzie obejmował 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, zapewniony będzie dojazd do placówki.

Osoby korzystające z pobytu dziennego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: sale do zajęć z opiekunami, sali rehabilitacyjnej, jadalni, aneksu kuchennego. W czasie dziennego pobytu uczestnicy będą mieli zapewnione drugie śniadanie i obiad. Osoby przebywające całodobowo pełne wyżywienie.

Osoby tu przebywające będą pozostawać pod opieką opiekunów, pielęgniarki i asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeutów.

Obiekt nie posiada barier architektonicznych; specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb, dając im docelowo szansę na samodzielne i niezależne życie.

Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Zarębach Kościelnych zapraszam do składania wniosków wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i wymaganymi załącznikami. W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej pełnomocnik lub opiekun prawny należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo lub postanowienie sądu.

 

Wniosek wraz z załącznikami są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych w godzinach od 7.30 do 15.30, można też pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych lub Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. Dodatkowe informacje pod nr tel. Boguty-Pianki 86 -2775 073, Zaręby Kościelne 86-276-31-20 lub 86-276-31-17.


Do pobrania w załączeniu:
Wniosek o przyjęcie do COM 
Zaświadczenie lekarskie

docWniosek

docZaświadczenie

znaki strona www

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P z 2018r., poz.1007) realizuje w/w program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

plakat budzet panstwa

 

Informujemy, że na terenie Gminy Boguty - Pianki w dniach

07.03.2022 r.- 11.03.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Firma H. B. GROUP Hubert Bąk, ul. Lubiejewska 32B, 07-300 Ostrów Mazowiecka

przeprowadzi bezpłatny odbiór odpadów pochodzących TYLKO z działalności rolniczej.

 

PROSIMY O OBECNOŚĆ I POMOC PRZY ZAŁADUNKU

Odpady należy posegregować i oczyścić (odpady muszą być bez znacznych ilości ziemi, słomy itp.).


Odpady należy posegregować wg. następujących rodzajów:
1. folia rolnicza biała z bel,
2. folia czarna z pryzm,
3. siatka,
4. sznurek,
5. opakowania po nawozach,
6. opakowania typu Big Bag.

Uwaga!
- Odpady zmieszane i inne rodzaje odpadów poza w/w nie będą przyjmowane!
- Zbiórka nie dotyczy również odpadów z działalności ogrodniczej typu folia tunelowa, agrowłóknina, taśmy nawadniające itp.
- Przy przyjęciu odpadów będzie weryfikowany rodzaj odpadu.

 

Odpady odbierane będą wg sporządzonej inwentaryzacji. W trakcie trwania zbiórki, prosimy o kontakt osób od których folie nie zostały odebrane pod numerem telefonu 862775003 wew. 103.

 

 

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI FOLII

 

7.03.2022 r. (poniedziałek), Sołectwa: Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Gołyń, Drewnowo-Lipskie.

 

8.03.2022 r. (wtorek), Sołectwa: Kutyłowo-Skupie, Kutyłowo-Perysie, Zabiele-Pikuły, Kraszewo-Czarne, Zawisty-Dworaki.

 

9.03.2022 r. (środa), Sołectwa: Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo, Boguty-Milczki, Godlewo-Baćki, Złotki-Przeczki, Złotki- Starowieś, Tymianki-Bucie, Tymianki-Adamy, Tymianki-Okunie.

 

10.03.2022 r. (czwartek), Sołectwa: Boguty-Pianki, Boguty-Żurawie, Boguty-Rubiesze, Szpice-Chojnowo, Białe-Szczepanowice, Białe-Kwaczoły, Białe-Misztale.

 

11.03.2022 r. (piątek), Sołectwa: Godlewo-Łuby, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wieli, Kunin-Zamek.

Gmina Boguty-Pianki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków przepisy

 Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) właściciele  nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, które spełniają wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest konieczne, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Właściciele nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a w/w ustawy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. Z kolei, art. 5 ust. 1 pkt 3b tejże ustawy – zobowiązuje właścicieli do pozbywania się zebranych nieczystości ciekłych na terenie swojej nieruchomości w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

 Stosownie do postanowień zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu swojej posesji są zobowiązani do:

       1) zawarcia umowy z właściwym podmiotem, którym jest:

  • gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
  •     przedsiębiorca, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Gmina Boguty-Pianki nie posiada gminnej jednostki organizacyjnej, ale istnieje możliwość wykonywania obowiązku pozbywania się nieczystość ciekłych z nieruchomości poprzez zlecenie usługi przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na terenie Gminy Boguty-Pianki stosowne zezwolenia posiadają następujący przedsiębiorcy:

PEŁNA NAZWA JEDNOSTKI

NUMER TELEFONU

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec 86 277 10 42
PHU ROBERT Robert Godlewski, Drewnowo-Ziemaki 19, 07-325 Boguty-Piank 506 140 705

    2) udokumentowania wykonania obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów zapłaty za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych. Oznacza to, że właściciel nieruchomości musi zawrzeć umowę z którymkolwiek przedsiębiorcą wymienionym w powyższej tabeli, zlecać na bieżąco wykonanie usługi oraz przechowywać umowę i dowody zapłaty za wykonanie w/w usługi. Warto przy tym zwrócić uwagę, że stosowna dokumentacja powinna zawierać dowody zapłaty za wszystkie wywozy, których częstotliwość winna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia, oraz umożliwiać ciągłość w korzystaniu ze zbiornika. Niewłaściwe postępowanie ze ściekami stwarza zagrożenie sanitarne – zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych.

 

Wspomniana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Wójta Gminy Boguty-Pianki do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem jej przepisów.

 

Od 2022 roku Wójt Gminy Boguty-Pianki zwiększy kontrole w tym zakresie.

 

Pamiętajmy o tym, aby regularnie opróżniać zbiorniki bezodpływowe oraz wymagać potwierdzenia wykonania usługi od przedsiębiorcy, który wykonuje dla nas usługę opróżniania zbiornika na nieczystości ciekłe.

W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków – właściciel nieruchomości powinien mieć na uwadze, aby osad ściekowy regularnie wywozić zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz pamiętać o tym, aby wykonywać stosowne badania oczyszczonych ścieków (tzn. ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi), zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

Urząd Gminy w Bogutach-Piankach informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Boguty-Pianki o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2022 rok.

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego powinny być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wniosek w załączniku)
pdfWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;

W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA:

  • PODANIE PRAWIDŁOWEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO, NA KTÓRY BĘDZIE DOKONYWANY ZWROT;
  • PODPISY NA WNIOSKU I OŚWIADCZENIACH;
  • PODANIE NUMERU TELEFONU, W CELU EWENTUALNYCH WYJAŚNIEŃ.


Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalony jako suma:
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych,
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku wynosi 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1 - 30 kwietnia 2022 r.

Od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.
Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.
Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
 
CEEB

ankieta melioracja

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.)

Dostępna pod linkiem:
https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

 

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,

b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,

c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..