Gmina

Gmina Boguty-Pianki położona jest we wschodniej części Mazowsza na obszarze Niziny Północno-Podlaskiej.   Przez obszar gminy Boguty-Pianki przepływa rzeka Pukawka, której źródła wypływają w miejscowości Godlewo-Baćki i Zawisty-Dworaki. Do Pukawki wpada rzeczka Kuninianka ze źródłami w Michałowie-Wróble. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Teren gminy jest praktycznie płaski, pokrywają go utwory lodowcowe: piaski, żwiry z głazami i gliny naniesione przez lodowiec. Ich miąższość wynosi od 150 do 200 m. Zalegają one na utworach starszych  trzeciorzędowych. W tej części Mazowsza u źródeł rzeczki Pukawka, prawobrzeżnego dopływu rzeki Bug, położona jest gmina Boguty-Pianki.

Charakterystyczną cechą krajobrazu tej gminy jest mazowiecka równina podzielona lasem i strumykami stanowiącymi dopływy Pukawki. Rosnące przy drogach wierzby są elementem ginącego krajobrazu, którego zabytkowe fragmenty zachowały się w miejscowości Drewnowo Ziemaki. Szczególną cechą krajobrazu są także łąki, które w czasie wiosny wyglądają jak zielone dywany umajone przepiękną paletą barw kwiatów, stwarzając niesamowity nastrój symbiozy człowieka i przyrody. Łany zbóż, łąk oraz plantacje ziemniaków i buraków cukrowych są obrazem umieszczonym w naturalnym krajobrazie gminy. Jej czyste nie skażone powietrze dodaje uroku ziemi boguckiej. Geograficzna granica gminy na północy oparta jest o najwyżej położone wzniesienie zlokalizowane na gruntach wsi Godlewo-Baćki, wschodnią i zachodnią granic wyznaczają dorzecza Pukawki, a południową lasy. Powierzchnia gminy wynosi 8913 ha. W gminie mieszka około 3 000 mieszkańców . Podstawowym źródłem dochodów mieszkańców jest rolnictwo. Turystycznymi obiektami godnymi uwagi są zabytki sakralne, wiatrak i chata młynarza w  oraz umocnienia Linii Mołotowa z okresu II wojny światowej usytuowanej w kompleksie lasów. Las jest miejscem gdzie zachowało się wiele gatunków porostów z występującą Brodaczką w otoczeniu Bogut-Żurawi, która w skali porostowej zanieczyszczenia powietrza wskazuje strefę VI czystego powietrza. 

Struktura użytkowania gruntów   

Gmina Boguty-Pianki jest  gminą o charakterze rolniczym. Powierzchnia gminy Boguty-Pianki wynosi 8913 ha. Dominują użytki rolne, stanowiące 78,7% powierzchni gminy, w przeważającej mierze wykorzystywane jako grunty orne (64,8% obszaru gminy). Znaczącą pozycję w strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy zajmują lasy, stanowiące 15,7% jej obszaru. Wskaźnik ten lokuje gminę poniżej średniej powiatowej.  Grunty leśne na obszarze badanej jednostki terytorialnej w zdecydowanej większości stanowią własność prywatną - co odgrywać może istotną rolę w sposobie prowadzenia gospodarki leśnej (w wypadku gruntów prywatnych mało efektywnej). 

W wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju (Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z 24 lipca 1998 r. Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656)  gmina Boguty-Pianki została usytuowana w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. Powstały nowe relacje gmina powiat. Ostrów Mazowiecka jako siedziba rejonowych władz i instytucji (sądu, prokuratury, urzędów finansowych) oraz jako miasto z obiektami usługowymi oraz zakładami pracy powinno pełnić ważną rolę w funkcjonowaniu gminy. Jednak brak dogodnych połączeń komunikacyjnych znacznie utrudnia czerpanie korzyści wynikających z nowego podziału administracyjnego. Wojewódzkim ośrodkiem centralnym stała się dla gminy Warszawa. Część jednostek administracyjnych do obsługi obszarów północno-wschodniego fragmentu województwa przekazano delegaturom w Ostrołęce. 

Gmina położona jest w  w powiecie Ostrowskim  sąsiadując:

  • od zachodu i południa z gminą Nur,   
  • od północy z gminą Czyżew Osada,   
  • od wschodu z gminami Klukowo i Ciechanowiec