Finanse

OPIS SPRAWY - ZADANIA

Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje wystawiona decyzja.

KOGO DOTYCZY

Wnioskodawca

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  1. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Wnioski do pobrania w pokoju nr 8

pdfFormularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

pdfOświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD

pdfFormularz informacji o pomocy publicznej

OPŁATY

Brak opłat

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Nadzór sprawuje: Sylwia Żurawska– Skarbnik Gminy, I piętro.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Parter pok 8, tel. 86 277 50 89
Sekretariat – I piętro, pok 107, tel. 86 277 50 03

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 846).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Ostrołęce, za pośrednictwem organu, który wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych prowadzącym sprawę. Jeżeli wniosek nie zostanie załatwiony we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu wyznaczając nowy termin (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).