Gospodarka odpadami

Podstawowe informacje o systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Boguty-Pianki:

  1. Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Boguty-Pianki jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów tel. 862713510.
  2. Odpady niesegregowane (zmieszane), bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowywane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze.
  3. Zestawienie dopuszczalnych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w odniesieniu do poziomów wskazanych w roku 2013-2018 na terenie Gminy Boguty-Pianki.

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2022

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do mas tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

50

50

50

45

45

40

40

35

   

Poziom osiągnięty w gminie Boguty-Pianki

2

21

18

14

14

19

38

13

 8 4

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych typu: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

12

14

16

18

20

30

40

50

 20 25

Poziom osiągnięty w gminie Boguty-Pianki

14

16

21

19

21

30

30

43

 32 30

4. Informacje dotyczące Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych znajdują się w zakładce Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnyc

5 .Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest w PSZOKu w Bogutach-Żurawiach oraz podczas „wystawki” zgodnie z harmonogramem.

6. Analiza stanu gospodarki odadami komunalnymi w gminie Boguty-Pianki  znajduje się na stronie BIP

7. Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Boguty-Pianki

Lp.

Nazwa i adres firmy

NIP

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Zambrowie

ul. Polowa 19

18-300 Zambrów

 

7230001403

2

PHU „ROBERT”

Robert Godlewski

Drewnowo-Ziemaki 19

07-325 Boguty-Pianki

 

7231097492

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

 

5420201038

4

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. B. Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

7591475720

5

Sylwester Morka

Stary Lubiel 9

07-207 Rząśnik

 

7621078491

6

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku

ul. Węgrowska 22

07-104 Stoczek

 

8241791177

7

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Gdańska 69,

07-100 Węgrów

8240003172