Pomoc społeczna

DODATEK WĘGLOWY

 

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Boguty-Pianki obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, na którego potrzeby zakupione zostało zakupione paliwo stałe, od przedsiębiorcy:

  • wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw oraz

    wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz

  • sprzedającego paliwa stałe dla gospodarstw domowych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

UWAGA! W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz pod numerem telefonu: 86 277 50 73 lub 502 435 284

 

pdfWniosek_o_dodatek_wglowy-pdf.pdf

pdfKlauzula_RODO.pdf