Gospodarka odpadami

Wójt Gminy Boguty-Pianki działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) zawiadamia, że Uchwałą Rady Gminy Boguty-Pianki Nr 217/XXVII/22 z dnia 3 października 2022r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 listopada 2022 r. wynosi:

  • 15,75 miesięcznie za jedną osobę dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których właściciele kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym (odpady zbierane w sposób selektywny),
  • 17,50 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (bez kompostownika).

Źródło: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/10609/

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w cyklu  kwartalnym:

za  I kwartał - do  15 marca,

za II kwartał - do  15 maja,

za III kwartał - do  15 września,

za IV kwartał - do  15 listopada

na rachunek bankowy Gminy Boguty-Pianki nr 60 8747 1018 0260 1544 2000 0410 Bank Spółdzielczy w Czyżewie oddział Boguty z dopiskiem "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za kwartał __".

 


Wysokość nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz nowa metoda naliczania opłaty obowiązuje od 01 października  2020 roku.

Ustala się od 1 października 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi od 1 października 2020 roku  wynosi 16,11zł  za  jednego mieszkańca

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r.( Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 40,00 zł za jednego mieszkańca.

Zwolnienie   z części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi właścicieli  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady komunalne w kompostownikach przydomowych wynosi 10 % opłaty, jaką właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest zobowiązany uiszczać na rzecz gminy, t.j miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi od 1 października 2020 roku z uwzględnieniem zwolnienia za kompostowanie bioodpadów  wynosi 14,50zł  za  jednego mieszkańca

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w cyklu  kwartalnym:  za  I kwartał - do  15 marca, za II kwartał -do  15 maja, za III kwartał -do  15 września, za IV kwartał -do  15 listopada  na rachunek bankowy Gminy Boguty-Pianki nr 60 8747 1018 0260 1544 2000 0410 Bank Spółdzielczy w Czyżewie oddział Boguty z dopiskiem "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za kwartał __".