Gospodarka odpadami

Wysokość nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz nowa metoda naliczania opłaty obowiązuje od 01 października  2020 roku.

Ustala się od 1 października 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi od 1 października 2020 roku  wynosi 16,11zł  za  jednego mieszkańca

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r.( Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 40,00 zł za jednego mieszkańca.

Zwolnienie   z części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi właścicieli  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady komunalne w kompostownikach przydomowych wynosi 10 % opłaty, jaką właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest zobowiązany uiszczać na rzecz gminy, t.j miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi od 1 października 2020 roku z uwzględnieniem zwolnienia za kompostowanie bioodpadów  wynosi 14,50zł  za  jednego mieszkańca

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w cyklu  kwartalnym:  za  I kwartał - do  15 marca, za II kwartał -do  15 maja, za III kwartał -do  15 września, za IV kwartał -do  15 listopada  na rachunek bankowy Gminy Boguty-Pianki nr 60 8747 1018 0260 1544 2000 0410 Bank Spółdzielczy w Czyżewie oddział Boguty z dopiskiem "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za kwartał __".