I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 23 luty 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

             przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 22 stycznia 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

             przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXIX sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 29 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

                   przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 11:00.

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXVIII sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 1 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki 

              przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

 

INFORMACJA

 

O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY BOGUTY-PIANKI

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 26  Statutu Gminy Boguty-Pianki ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 217 poz. 5599 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 22 września 2023 r. (piątek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.

Rozpoczęcie sesji godzina 10:00 z proponowanym porządkiem obrad:         

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji.

4. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2023-2031.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku przy ul. Lipowej 5 w Bogutach-Piankach.

8. Podjęcie  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 3 i 5 w budynku przy ul. Lipowej 5 w Bogutach-Piankach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

11 .Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguty-Pianki.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.

                                                                     

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                               Grzegorz Tymiński

 

 

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

INFORMACJA

 

O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY BOGUTY-PIANKI

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 26  Statutu Gminy Boguty-Pianki ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 217 poz. 5599 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.

Rozpoczęcie sesji godzina 10:00 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Boguty-Pianki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boguty-Pianki wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguty-Pianki za 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boguty-Pianki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2023-2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Boguty-Pianki zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogutach- Piankach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu rejonowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach za 2022 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania z Oceny zasobów Pomocy Społecznej.
 16. Przedstawienie Sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022r.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach za 2022r.
 18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Boguty-Pianki za 2022r.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26Statutu Gminy Boguty-Pianki

 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołujęXXXIII sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 30 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

 

                       przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.                     
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.