Ogłoszenia

Sołectwo Data szczepienia
Białe-Misztale 13.02.2023
Białe-Kwaczoły 13.02.2023
Białe-Szczepanowice 13.02.2023
Boguty-Milczki 21.02.2023
Boguty-Rubiesze 21.02.2023
Boguty-Pianki 16.02.2023
Boguty-Żurawie 17.02.2023
Drewnowo-Gołyń 23.02.2023
Drewnowo-Lipskie 14.02.2023
Drewnowo-Ziemaki 14.02.2023
Godlewo-Łuby 14.02.2023
Godlewo-Baćki 24.02.2023
Kamieńczyk-Ryciorki 15.02.2023
Kamieńczyk Wielki 15.02.2023
Kunin-Zamek 15.02.2023
Kutyłowo-Skupie 22.02.2023
Kutyłowo-Perysie 22.02.2023
Kraszewo-Czarne 23.02.2023
Szpice-Chojnowo 15.02.2023
Trynisze-Kuniewo 21.02.2023
Trynisze-Moszewo 21.02.2023
Tymianki-Adamy 20.02.2023
Tymianki-Bucie 20.02.2023
Tymianki-Okunie 20.02.2023
Złotki-Przeczki 22.02.2023
Złotki-Starowieś 22.02.2023
Zabiele-Pikuły 23.02.2023
Zawisty-Dworaki 24.02.2023


Animals Usługi Weterynaryjne
07-325 Boguty Pianki, ul.Targowa 2A
tel : 539-381-513

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26 Statutu Gminy Boguty-Pianki

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 05 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 26 Statutu Gminy Boguty-Pianki

( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2003 r., poz.5599 ze zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 30 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki

przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.
Rozpoczęcie sesji godzina 10:00.

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

INFORMUJE

 

o możliwości ubiegania się o środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych, tj.:

 

 

  • bon na zasiedlenie (wniosek składa osoba bezrobotna),

kwota bonu – 8.000,00 zł, środki w ramach Funduszu Pracy, rezerwy ministra właściwego ds. pracy oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek składa osoba bezrobotna),

kwota dotacji – 25.000,00 zł, środki w ramach Funduszu Pracy oraz rezerwy ministra właściwego ds. pracy

 

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wniosek składa przedsiębiorca),

kwota refundacji na jedno stanowisko – 30.000,00 zł, środki w ramach Funduszu Pracy oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej pod linkiem

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy

w Ostrowi Mazowieckiej:

bon na zasiedlenie – pokój 20 – tel. 507 106962,

jednorazowe środki – pokój 21 – tel. 508 027515

refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - pokój 21 – tel. 508 027491

 

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z
terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony orzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Gmina Boguty-Pianki otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości do 35 000,00 zł

 

Tablica wfosigw nfosigw1

Gmina Boguty-Pianki informuje, że w dniu 15 września 2022 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki” - II część: „Głęboka termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach‐Piankach”. Termin składania ofert: do 3 października 2022 r. do godz. 11:00.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://boguty-pianki.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/648348/wykonanie_prac_projektowych_i_robot_budowlanych_wchodzacych_w_za

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

              Wójt                    

Jędrzej Michał Drewnowski