Ogłoszenia

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Boguty-Pianki, 18 czerwca  2024 r

 Informacja o zwołaniu sesji

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm)  oraz § 26  Statutu Gminy Boguty-Pianki ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 217 poz. 5599 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.

Rozpoczęcie sesji godzina 10:00 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Boguty-Pianki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boguty-Pianki wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguty-Pianki za 2023r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boguty-Pianki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2024-2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Boguty-Pianki, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 193/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Boguty-Pianki zaliczonych do sektora finansów publicznych,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Boguty-Pianki.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach za 2023 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania z Oceny zasobów Pomocy Społecznej.
 16. Przedstawienie Sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023r.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach za 2023r.
 18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Boguty-Pianki za 2023r.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

Z protokołem z poprzedniej sesji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki, pokój nr 101   w godzinach pracy Urzędu Gminy od godz. 7 30  do godz. 15 30.