Gospodarka odpadami

 

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Gmina Boguty-Pianki zorganizowała PSZOK przy oczyszczalni ścieków w Bogutach-Żurawiach.

ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BOGUTACH-PIANKACH (PSZOK)

 1. Zasady ogólne:
  • PSZOK na terenie gminy ustawiany będzie na placu przy Oczyszczalni Ścieków w Bogutach-Żurawiach przy ul. Godlewskiego.
  • PSZOK prowadzi Gmina Boguty-Pianki we współpracy z firmą odbierającą odpady komunalne.
  • Do PSZOKu przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Boguty-Pianki.
  • Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik firmy odbierającej odpady.
  • Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
  • Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Boguty-Pianki, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania, (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp.) lub dowodem dokonania opłaty za odbiór odpadów.

   Pracownik firmy odbierającej odpady nie przyjmie odpadów w razie braku dokumentu potwierdzającego  zameldowanie/zamieszkanie na terenie gminy Boguty-Pianki.

 2. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
  • Zużyte opony (kod 16 01 03) (przyjmowane będą tylko opony od samochodów osobowych)
  • Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) (kod 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29)
  • Zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34)
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36)
  • Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07)
  • Odpady zielone (bidegradowalne) o kodzie 20 02 01
  • Opakowania ze szkła (kod 15 01 07)
  • Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02)
  • Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01)
  • Opakowania z metalu (kod 15 01 04)
  • Opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 06)

   Uwaga: Odpady zielone (biodegradowalne) będą przyjmowane wyłącznie w workach(skoszona trawa, chwasty, liście, kora drzew, drobne lub rozdrobnione gałęzie) lub inne gałęzie w wiązkach o długości nie przekraczającej 1 metra.

 3. Do PSZOK NIE są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • odpady zawierające azbest i smołę (papa)
  • szyby samochodowe
  • szkło zbrojone i hartowane
  • zmieszane odpady komunalne
  • części samochodowe
  • padłe zwierzęta.

 4. Odpady dostarczane do PSZOKu nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone.

 5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
  • stwierdzenia przez pracownika firmy odbierającej odpady, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
  • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

   Harmonogram odbioru odpadów z PSZOKu znajduje się w zakładce Harmonogram.