Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+

loga

10 maja 2022 r. w Bogutach-Piankach podpisana została umowa pomiędzy Gminą a przedstawicielami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na podstawie tego porozumienia Gmina Boguty-Pianki rozpoczęła  wdrażanie wśród swoich mieszkańców zespołu innowacyjnych i modelowych działań interwencji społecznej, które to działania zostały opracowane w ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Głównym zadaniem projektu jest zweryfikowanie faktycznych potrzeb populacji starszej w czasie pandemii w zakresie możliwości partycypacji społecznej oraz potencjalnego wpływu długotrwałego wykluczenia społecznego na stan zdrowia psychicznego, ryzyko depresji oraz stan zdrowia fizycznego seniorów.

Oprócz Gminy Boguty-Pianki w projekcie biorą jeszcze udział Gmina i Miasto Wyszogród oraz Miasto Przasnysz.

Działania realizatorów projektu koncentrują się wokół wdrożenia takich mechanizmów interwencji, które spowodują  zaaktywizowanie osób starszych przy jednoczesnym ograniczeniu procesu wycofywania się tej grupy z życia społecznego. Ochrona zdrowia i życia, jak również działania aktywizujące osoby starsze i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu są istotne nie tylko w kontekście realizacji polityki naukowej państwa, ale także przyczyniają się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto testowane modelowe działania wpisują się w założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz w politykę zdrowotną Państwa.

Seniorzy zaangażowani w projekt mogą uczestniczyć w warsztatach rękodzieła, literacko-kulinarnych, przygotowują wystawę starych fotografii, pomagają lokalnej społeczności w pielęgnowaniu dawnych obrzędów, uczestniczą w organizowanych potańcówkach, wspierają przedszkolaków w procesie ich edukacji. Wszyscy mogą także uczestniczyć w orgaznizowanych pokazach kina plenerowego, zajęciach tanecznych czy nordic walking.

Przewiduje się, że dzięki wdrożeniu Modelu Interwenci Społecznej wzmocniona zostanie integracja społeczności lokalnych oraz zostaną stworzone sieci współpracy na poziomie instytucjonalnym, dzięki czemu możliwym stanie się efektywna koordynacja działań skierowanych do grupy osób starszych, szczególnie w okresie pandemii i postpandemii. Efektem wdrożenia modelowych działań interwencji społecznej będzie więc poprawa jakości i poziomu życia grupy osób 60+, zamieszkałych na terenie obszaru testowania, a w wyniku ewaluacji i aktualizacji Modelu – całej społeczności osób starszych w Polsce.