loga
Gmina Boguty-Pianki otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty Pianki”. Całkowita wartość inwestycji to 2 229 516,40 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej wyniosło 1 036 922,86 zł (80% kosztów kwalifikowanych).
Założeniem i głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza i likwidacja emisji powierzchniowej (tzw. niskiej emisji), pochodzącej z budynków wielorodzinnych (Dom Lekarza, Dom Nauczyciela), budynku użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia) oraz zasilającej je osiedlowej kotłowni o 258,57 ton równoważnika CO2/rocznie i 0,0325 ton PM10/rocznie (95,2%), oraz zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynków dzięki ich modernizacji energetycznej. Cel Projektu został osiągnięty poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła na 2 kotły na biomasę oraz termomodernizację 3 budynków. Ponadto osiągnięcie celu Projektu wspomogło zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia. Projekt uwzględnia odnawialne źródła energii (biomasa) dla produkcji energii cieplnej oraz instalację fotowoltaiczną dla produkcji energii elektrycznej. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych możliwa dzięki realizacji Projektu to 0,008 MWe, a dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych to 0,14 MWt. Projekt realizowany był w formule "zaprojektuj i wybuduj".

fundusze europejskie

Gmina Boguty-Pianki/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Pianki w związku z zakończeniem projektu pn.: „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguty-Pianki” realizowanego w okresie 01-12-2019 - 30-11-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, nr RPMA.09.02.01-14-e065/20 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych w postaci działania Klubu Seniora co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 36 miesięcy.

Celem Klubu Seniora jest: utrzymanie cyklicznych spotkań z osobami potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zwiększeniu aktywności społecznej wśród 16 osób zamieszkujących na terenie gminy Boguty-Pianki.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Pianki

Godziny pracy Ośrodka:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30
tel/fax: (86) 2775073 502 435 284
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać od 18 listopada 2022r. na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki w godzinach pracy Urzędu

lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Wzór wniosku o zakup pobierz.pdf

Wójt Gminy Boguty-Pianki i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach serdecznie zapraszają na bezpłatny seans filmowy w kinie plenerowym, który odbędzie się 9 września 2022 r. o godzinie 19:00 na hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach. 🍿🍿🎬🎬🎥🎥

kino by sobie pies

Wójt Gminy Boguty-Pianki i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach serdecznie zapraszają na Festyn Rodzinny ,,Pożegnanie Lata'', który odbędzie się 4 września 2022 r. na placu za Urzędem Gminy Boguty-Pianki. 🌞🎼🥳🥳👨‍👩‍👧‍👦

pozegnanie lata 1

DODATEK WĘGLOWY

 

W dniu 11 sierpnia 2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Nie został jeszcze zatwierdzony wzór wniosku o jego wypłatę, dlatego obecnie nie jest możliwe ich składanie.

Zgodnie z art.2 ust.19 ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach od momentu opublikowania wzoru wniosku.

O możliwości składania wniosków poinformujemy mieszkańców gminy za pomocą SMS.

 

 

Wójt Gminy Boguty-Pianki i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach serdecznie zapraszają na seans filmowy w kinie plenerowym, który odbędzie się 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 20:00 na placu za Urzędem Gminy. 🍿🍿🎬🎬🎥🎥W przypadku deszczu wydarzenie zostanie przeniesione na halę sportową w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach.