Ogłoszenia

 Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie  stypendium szkolnego, należy składać w terminie do 15 września 2023 r.

Do stypendium socjalnego obowiązuje kryterium dochodowe – dochód rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochody są liczone  z poprzedniego miesiąca od złożenia wniosku o stypendium. Stypendium szkolne przysługuje od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Przypominamy o dostarczeniu imiennych faktur za dokonane wydatki na cele edukacyjne.

Dożywianie

Przyjmujemy podania o pomoc społeczną w formie posiłku dla dzieci z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. O tę pomoc mogą ubiegać się rodziny, których dochód nie przekracza 1200,00zł netto na osobę oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej. Dochody są brane z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku.

Fundusz alimentacyjny 2023/2024

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w 2022 r. z uwzględnieniem dochodów uzyskanych i utraconych w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł miesięcznie.

Świadczenia rodzinne 2023/2024

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 roku, a w formie elektronicznej tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, już od 1 lipca br. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. W okresie zasiłkowym, trwającym od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. należy udokumentować dochód osiągnięty przez członków rodziny w 2022 r. oraz dochody utracone i uzyskane po tym roku.

Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowego emp@tia, bankowości elektronicznej oraz portalu PUE ZUS.

Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku.