USC

 

OPIS SPRAWY - ZADANIA

Uznanie ojcostwa – to jedna z form ustalenia ojcostwa, która polega na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadczy przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Jeżeli dziecko w chwili uznania ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa ponieważ potrzebna jest jego zgoda na ewentualną zmianę nazwiska.

Można również uznać ojcostwo wobec dziecka poczętego, a jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

KOGO DOTYCZY

Rodziców dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu
  2. Zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego – oryginał.
  3. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Podanie pisemne – sporządzane przez Rodziców

OPŁATY

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (86) 277 50 88, fax: (86) 277 50 03,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat, pok. nr 7,
II piętro Urzędu Gminy Boguty-Pianki,
tel. (86) 277 50 03

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bogutach-Piankach przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się w innym USC, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 t.j. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie nie przysługuje – Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznaniu ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka i matkę dziecka o przyczynach odmowy oraz możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

  1. Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
  2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
  3. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka.
  4. Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył 16 lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
  5. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki – zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
  6. Z przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa sporządzany jest protokół podpisywany przez rodziców dziecka, kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula.
  7. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie stwierdzające uznanie ojcostwa.