USC

 

OPIS SPRAWY - ZADANIA

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. O zaświadczenie można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

KOGO DOTYCZY

 1. Wszystkich tych którzy zamierzają zawrzeć małżeństwo przed Kierownikiem USC i w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnoprawnym.
 2. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 3. obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 4. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe w Polsce jest obowiązany przedstawić:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość
 2. Odpis aktu urodzenia,
 3. Jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 4. Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

UWAGA! Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania w pok. nr 10, I piętro

OPŁATY

84,00 zł – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa Jeżeli związek małżeński zawierany jest na terenie innej gminy, opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Agnieszka Tymińska – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (86) 277 50 88, fax: (86) 277 50 03,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór sprawuje: Jędrzej Michał Drewnowski – Wójt Gminy Boguty-Pianki

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 10,
I piętro Urzędu Gminy Boguty-Pianki tel.
(86) 277 50 88

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia – niezwłocznie

Sporządzenie aktu małżeństwa – niezwłocznie po dostarczeniu zaświadczenia przez duchownego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 t.j. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz.U.1998.51.318),

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 2. Do Sądu Rejonowego w Ostrowi mazowieckiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

 1. W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zwartego w formie wyznaniowej przekazanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia zainteresowane osoby o przyczynach odmowy.
 2. Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie zgłaszają się z dokumentem tożsamości po odbiór 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa.