USC

 

OPIS SPRAWY - ZADANIA

Obywatel polski, który zamierza zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzając, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy, a także Konsul Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, właściwy do wydania zaświadczenia jest konsul.

KOGO DOTYCZY

Osób zamierzających zawrzeć związek małżeński poza granicami kraju

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
  4. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.
  5. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wgląd

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania w pok. nr 10, I piętro
wniosek

OPŁATY

38,00 zł – za wydanie zaświadczenia

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Agnieszka Tymińska – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (86) 277 50 88, fax: (86) 277 50 03,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór sprawuje: Jędrzej Michał Drewnowski – Wójt Gminy Boguty-Pianki

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat, pok. nr 7,
II piętro Urzędu Gminy Boguty-Pianki,
tel. (86) 277 50 03

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 10,
I piętro Urzędu Gminy Boguty-Pianki
tel. (86) 277 50 88

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 t.j. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy o rozstrzygnięcie zasadności odmowy.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

  1. Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia obowiązana jest do osobistego stawienia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
  2. Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wydania.