USC

 

OPIS SPRAWY - ZADANIA

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenie o stanie cywilnym.

KOGO DOTYCZY

Wszystkich, którym do załatwienia spraw niezbędne są odpisy aktów stanu cywilnego lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 2. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu
 3. Należy udokumentować pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu

Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego wydawane są:

 1. osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi,
 2. innym osobom, które wykażą interes prawny w uzyskaniu odpisu,
 3. sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
 4. organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania w pok. nr 10
pdfWniosek

OPŁATY

22,00 zł – za odpis skrócony i na druku wielojęzycznym
33,00 zł – za odpis zupełny
38,00 zł – za zaświadczenie o stanie cywilnym
24,00 zł – za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
26,00 zł – za inne zaświadczenia
17,00 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ( nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Agnieszka Tymińska – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (86) 277 50 88, fax: (86) 277 50 03,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór sprawuje: Jędrzej Michał Drewnowski – Wójt Gminy Boguty-Pianki

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat, pok. nr 107,
tel. (86) 277 50 03

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 10,
tel. (86) 277 50 88

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli akt stanu cywilnego jest już w rejestrze stanu cywilnego (BUSC) odpisy stanu cywilnego i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie. Jeśli nie – musi zostać do niego przeniesiony i wtedy dokumenty wydawane są:

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożony został wniosek – jeśli złożony został w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożony został wniosek – jeśli złożony został w USC, w który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 t.j. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.194)

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Od decyzji odmawiającej wydania odpisu lub zaświadczenia o stanie cywilnym wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bogutach-Piankach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bogutach-Piankach, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

 1. Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny oraz zaświadczenie o stanie cywilnym można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym e PUAP.
 2. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.