USC

 

OPIS SPRAWY - ZADANIA

  1. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
  2. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego jest wydany przez organ właściwy oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
  3. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

KOGO DOTYCZY

Osób które są w posiadaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego, a do załatwienia spraw w Polsce potrzebują polskiego odpisu aktu.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
  2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (dokumenty te zostają w urzędzie),
  3. Dokument tożsamości wnioskodawcy, a w razie jego braku paszport – do wglądu, W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dodatkowo dokument pełnomocnictwa, udzielonego przez wnioskodawcę.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania w pok. nr 10, I piętro
wniosek o wpisanie aktu urodzenia
wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
wniosek o wpisanie aktu zgonu

OPŁATY

50,00 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
17,00 zł – za pełnomocnictwo (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa)

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. (86) 277 50 88, fax: (86) 277 50 03,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat, pok. nr 7,
II piętro Urzędu Gminy Boguty-Pianki,
tel. (86) 277 50 03

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 10,
I piętro Urzędu Gminy Boguty-Pianki
tel. (86) 277 50 88

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 t.j. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U.2015.204)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2016.1904 t.j.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bogutach-Piankach w terminie 14 dni od dnia doręczenia aktu.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzona przez Ministra Sprawiedliwości,
  • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  • konsula.