Ogłoszenia

 

INFORMACJA

 

O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY BOGUTY-PIANKI

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 26  Statutu Gminy Boguty-Pianki ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 217 poz. 5599 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 22 września 2023 r. (piątek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.

Rozpoczęcie sesji godzina 10:00 z proponowanym porządkiem obrad:         

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji.

4. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2023-2031.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku przy ul. Lipowej 5 w Bogutach-Piankach.

8. Podjęcie  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 3 i 5 w budynku przy ul. Lipowej 5 w Bogutach-Piankach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

11 .Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguty-Pianki.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.

                                                                     

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                               Grzegorz Tymiński