Ogłoszenia

INFORMACJA

 

O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY BOGUTY-PIANKI

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 26  Statutu Gminy Boguty-Pianki ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 217 poz. 5599 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Boguty-Pianki w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boguty-Pianki przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45.

Rozpoczęcie sesji godzina 10:00 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Boguty-Pianki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boguty-Pianki wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguty-Pianki za 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boguty-Pianki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2023-2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Boguty-Pianki zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogutach- Piankach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu rejonowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach za 2022 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania z Oceny zasobów Pomocy Społecznej.
 16. Przedstawienie Sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022r.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach za 2022r.
 18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Boguty-Pianki za 2022r.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.