Ogłoszenia

Chroń pszczoły i inne owady zapylające! 
 
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
 
Mając na uwadze rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.
Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:
 
▶️stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń
▶️stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie
▶️używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu
▶️nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu, czyli nie wykonywać zabiegu przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s
▶️zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych,
▶️nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty
▶️wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających
▶️stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin
▶️stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.
 
Upadki pszczół z terenu woj. mazowieckiego, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dane kontaktowe zamieszczone są pod adresem: http://piorin.gov.pl/mz-struktura/mz-ot/
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit. b ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, wymogi związane ze stosowaniem środka ochrony roślin mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację. Etykiety środków zawierają stosowne zapisy w tym zakresie.
Przykładowe materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających dostępne są pod adresami: