Ogłoszenia

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony orzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Boguty-Pianki otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości do 15 240,00 zł. co stanowi 100 % kosztu zadania. 

   logo  W tym roku planowy jest odbiór składowanego na posesjach azbestu w ilości ok. 36,65 Mg.

Gmina Boguty-Pianki, na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego, podpisała w dniu 19 czerwca 2020 r. umowę na realizację zadania. Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy Boguty-Pianki, przeprowadzi Firma Remontowo-Budowlana AZKEL z Sokołowa Podlaskiego.  

Pracownicy firmy dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu, aby w podanym przez nich terminie nie później jednak niż do 15.10.2020 r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów  potwierdza ilość  odebranych z posesji odpadów zawierających azbest.