Gospodarka odpadami

 

Domy jednorodzinne i wielorodzinne


W domach jednorodzinnych i wielorodzinnych wysokości jednej stawki miesięcznej oblicza się w następujący sposób:

 • Odpady zbierane w sobób selektywny:
  • w gospodarswach domowych, w których zamieszkuje 1 osoba wysokość jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje od 2 do 3 osób wysokość jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje 4 i więcej osób wysokość jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 22 zł miesięcznie.

 • Odpady zbierane w sposób nieselektywny:
  • w gospodarswach domowych, w których zamieszkuje 1 osoba wysokość jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 22 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje od 2 do 3 osób wysokość jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 22 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje 4 i więcej osób wysokość jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 33 zł miesięcznie.

Opłatę wnosi się z góry do dnia 20-go każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Boguty-Pianki nr 17 8747 1018 0260 1544 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Czyżewie oddział Boguty z dopiskiem "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc __".

 

Domy letniskowe


Ustawa nie definiuje pojęcia domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe. W związku z powyższym pojęciom tym należy nadać znaczenie przyjęte w języku potocznym. Domki letniskowe nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych, tylko do celów związanych z wypoczynkiem. Inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe stanowią dosyć otwartą kategorię nieruchomości, o zaliczeniu do której decydują pełnione funkcje – mieszczą się tu np. ogródki działkowe (zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) podstawowymi celami rodzinnego ogrodu działkowego jest m.in. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych).

Opłata ryczałtowa za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi:

 • 90,00 zł za rok jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 132,00 zł za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Roczną zryczałtowaną opłatę właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 30 czerwca za bieżący rok kalendarzowy. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Boguty-Pianki nr 17 8747 1018 0260 1544 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Czyżewie oddział Boguty z dopiskiem "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za rok __".

 

Firmy, przedsiębiorstwa, obiekty użyteczności publicznej


Na nieruchmościach niezamieszkałych na których powstają odpady komnalne (firmy, przedsiębiostwa, sklepy, szkoły, budynki użyteczności publicznej itp.) ustala się sposób obliczania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby pojemników z odpadami powstałymi na nieruchomości oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik w przypadku odpadów komunalnych:

 • Odpady zbierane w sobób selektywny z pojemnika:
  • o pojemności 0,12 m3- w wysokości 15 zł;
  • o pojemności 0,24 m3- w wysokości 30 zł;
  • o pojemności 1,1 m3- w wysokości 70 zł;
  • KP-7 o pojemności 7 m3- w wysokości 420 zł;
  • worek polietylenowy o pojemności 0,12 m3 – w wysokości 15 zł.
 • Odpady zbierane w sobób nieselektywny z pojemnika:
  • o pojemności 0,12 m3- w wysokości 22 zł;
  • o pojemności 0,24 m3- w wysokości 45 zł;
  • o pojemności 1,1 m3- w wysokości 110 zł;
  • KP-7 o pojemności 7 m3- w wysokości 630 zł;
  • worek polietylenowy o pojemności 0,12 m3 – w wysokości 22 zł.

Opłatę wnosi się z góry do dnia 20-go każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Boguty-Pianki nr 17 8747 1018 0260 1544 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Czyżewie oddział Boguty z dopiskiem "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc __".