Gospodarka odpadami

Podstawowe informacje o systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Boguty-Pianki:

  1. Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Boguty-Pianki od dnia 1 września 2019 r. jest PHU ROBERT, Robert Godlewski, Drewnowo-Ziemaki 19, 07-325 Boguty-Pianki, tel. 506 140 705.
  2. Odpady niesegregowane (zmieszane), bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowywane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze.
  3. Zestawienie dopuszczalnych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w odniesieniu do poziomów wskazanych w roku 2013-2018 na terenie Gminy Boguty-Pianki.

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do mas tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

50

50

50

45

45

40

Poziom osiągnięty w gminie Boguty-Pianki

2

21

18

14

14

19

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych typu: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

12

14

16

18

20

30

Poziom osiągnięty w gminie Boguty-Pianki

14

16

21

19

21

30

4. Informacje dotyczące Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych znajdują się w zakładce Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnyc

5 .Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest w PSZOKu w Bogutach-Żurawiach oraz podczas „wystawki” zgodnie z harmonogramem.

6. Analiza stanu gospodarki odadami komunalnymi w gminie Boguty-Pianki za rok 2018 znajduje się na stronie BIP