Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady takie jak folia rolnicza, siatki i sznurki czy opakowania po nawozach, na przykład przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Popyt na odpady, także te rolnicze, spowodował, że przez wiele lat były odbierane bezpłatnie. Czasy, kiedy były za darmo odbierane przez firmy recyklingowe, są już przeszłością, co dało się odczuć w ostatnich latach. Od dawna w ogólnopolskich mediach słychać o coraz większych problemach. Rolnicy niebawem staną przed koniecznością ponoszenia opłat za odbiór i utylizację folii, worków po nawozach, a nawet siatki do owijania balotów słomy i siana.

Spółka Gaz-System przekazała 30 000,00 zł na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla dzieci z Gminy Boguty-Pianki.

na str

Gmina Boguty-Pianki otrzymała dofinansowanie na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Boguty-Pianki” w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej publikujemy pakiet materiałów informacyjnych nt. koronawirusa.

W grudniu, do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach- Piankach, trafiło nowe wyposażenie. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na potrzeby jednostki zakupione zostało 12 kompletów specjalistycznego umundurowania typu RAPTOR NXT. Jest to ultralekkie ubranie specjalne o komfortowym i ergonomicznym kroju. Jest to także element stopniowego zastępowania wysłużonych i zużytych ubiorów nowymi, które są wyprodukowane zgodnie z nowym wzorem, zawartym w rozporządzeniu MSWiA.

Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Przebudowy odcinków dróg, budowa infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej, wsparcie finansowe na założenie firmy, a także rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej to przedsięwzięcia zrealizowane z udziałem środków unijnych pozyskanych przez beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 11 listopada w Bogutach-Piankach odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, delegacje stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz mieszkańcy gminy Boguty-Pianki.