Wójt Gminy Boguty-Pianki zawiadamia, o możliwości składania wniosków o dokonanie oszacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.

15 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 127 w Bogutach-Piankach członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrowskiego zostali:

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony orzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z sesji Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 czerwca 2019 r. godz. 10.00.

We wtorek 25 czerwca 2019 roku od godz. 10.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach gościł BUS 500 PLUS promujący rządowy program ‘’Rodzina 500 plus”.

Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Przebudowy odcinków dróg, budowa infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej, wsparcie finansowe na założenie firmy, a także rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej to przedsięwzięcia zrealizowane z udziałem środków unijnych pozyskanych przez beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

12 czerwca został dokonany odbiór techniczny drogi w Zawistach-Witach, Wykonawcą przebudowy drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z.o.o. z Wysokiego Mazowieckiego. Całkowity koszt wykonanych prac wynosił 346 848,81 zł. Część z poniesionych nakładów w kwocie 172 908 zł zostanie pokryta z dotacji pochodzącej z działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze funkcjonowania LGD „Zielone Sioło”. W ramach zadania przebudowano drogę na 2 odcinkach w miejscowości Zawisty-Wity o łącznej długości 380 mb, przebudowano także skrzyżowanie z drogami publicznymi oraz wykonano umocnienie skarp przepustu drogowego.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadził w dniu 14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki spotkanie informacyjne z właścicielami gruntów na terenie Gminy Boguty-Pianki, gdzie będzie realizowana inwestycji pn.: „Budowa między systemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług”.

Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach- Piankach nadano nowy sztandar.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach, którą celebrowali
ks. biskup Stanisław Stefanek oraz ks. proboszcz Stanisław Mikucki. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar szkoły.