Zapraszamy na spotkanie z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem, które odbędzie się 16 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach o godz. 15.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia z dnia 9 czerwca 2011 roku ( tekst jednolity- Dz.U.2019 r. poz. 1111, poz. 924)