Ogłoszenia

Poszukujemy osoby chętnej do opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Opiekun ustanowiony przez sąd sprawuje:

 • pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną - opiekun musi zarządzać finansami osoby objętej opieką, zadbać o to aby miała zapewnioną opiekę lekarską, aby nie stwarzała zagrożenia dla innych osób, opiekun może starać się o umieszczenie, w razie konieczności, osoby ubezwłasnowolnionej w odpowiedniej placówce, np. szpitalu.
 • zarząd nad jego majątkiem - dbanie o majątek,
 • reprezentuje go wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli

Ubezwłasnowolnienie całkowite przenosi prawo do podejmowania czynności prawnych na opiekuna.

Wymagania konieczne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnia praw publicznych.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Kandydat nie może być:
 • skazany za przestępstwo umyślne
 • pozbawiony władzy rodzicielskiej
 • skazany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim.
 • Wobec kandydata nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
 • Wobec kandydata nie orzeczono obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • Stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora.

UWAGA! Objęcie funkcji opiekuna prawnego/ kuratora nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach. O ustanowieniu kandydata opiekunem prawnym decyduje sąd.


Wynagrodzenie:
Po objęciu funkcji, na wniosek opiekuna/kuratora osoby ubezwłasnowolnionej sąd może przyznać wynagrodzenie (jednorazowe lub comiesięczne), w maksymalnej wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie przyznane przez sąd jest zwolnione z podatku od osób fizycznych.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach w formie papierowej na adres:

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki

tel. 86 2775 073

 

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu kandydata podejmowana jest przez Sąd.