Ogłoszenia

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Boguty-Pianki otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości do 22 948,43 zł. co stanowi 100 % kosztu zadania.

Planlogoowy jest odbiór składowanego na posesjach azbestu w ilości ok. 61,59 Mg.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy Boguty-Pianki, przeprowadzi Firma Remontowo-Budowlana AZKEL z Sokołowa Podlaskiego.  

Pracownicy firmy dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu, aby w podanym przez nich terminie nie później jednak niż do 29.11.2019 r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów  potwierdza ilość  odebranych z posesji odpadów zawierających azbest.