Ogłoszenia

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony orzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Boguty-Pianki otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości do 20.619,38 zł. co stanowi do 70 % kosztu zadania. Pozostałe 30% zostanie pokryte z budżetu Gminy Boguty-Pianki.

W tym roku planlogoowy jest odbiór składowanego na posesjach azbestu w ilości ok. 90,72 Mg.

Gmina Boguty-Pianki, na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego, podpisała w dniu 27 stycznia 2019 r. umowę na realizację zadania. Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy Boguty-Pianki, przeprowadzi Firma Remontowo-Budowlana AZKEL z Sokołowa Podlaskiego.  

Pracownicy firmy dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu, aby w podanym przez nich terminie nie później jednak niż do 30.09.2019 r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów  potwierdza ilość  odebranych z posesji odpadów zawierających azbest.

wiatrak

Gmina
Boguty-Pianki

  • ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
    07-325 Boguty-Pianki
  • tel. (86) 277 50 03
  • kontakt@boguty-pianki.pl
  • od poniedziałku
    do piątku - 7:30 - 15:30