Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia z dnia 9 czerwca 2011 roku ( tekst jednolity- Dz.U.2019 r. poz. 1111, poz. 924)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

- w opiece i wychowaniu dzieci,

- w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

- ma stałe źródło utrzymania,

- ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje

obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,

- uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

- przebywa na stałe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogutach- Piankach,

- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

- uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach- Piankach,

- podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu

kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata jest ważne do odwołania.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Bogucka